Subirrigatie: aanleg proefperceel op het PCG in Kruishoutem

Eén van de vragen binnen OP-PEIL is of het haalbaar is om de peilgestuurde drainage (PGD) infrastructuur in te zetten voor subirrigatie. Subirrigatie combineren met PGD heeft als belangrijkste voordeel dat extra water gebufferd kan worden in landbouwbodems, voornamelijk op tijdstippen dat de bodem niet verzadigd is met water. De randvoorwaarden hangen van de specifieke locaties af: het kan in de nabijheid van grote dakoppervlaktes, maar er kan ook gewerkt worden met stuwen die het waterpeil in grachten verhogen. Door de infiltratie zal er capillaire vochtopstijging gerealiseerd worden zodat gewassen minder (snel) nood hebben aan klassieke irrigatie. Een deel van het geïnfiltreerde water zal ook het freatisch grondwater aanvullen dat op langere termijn een meerwaarde creëert voor de landbouw en de natuur.

Na zoekwerk naar geschikte percelen, bleek vooral voldoende water ter beschikking hebben een knelpunt. Uiteindelijk is daarom besloten subirrigatie aan te leggen op één van de nieuwe proefpercelen van het PCG. Op 1 ha zal de subirrigatie aangelegd worden. In het voorjaar is er momenteel een overschot aan water op het PCG, aangezien de bassins niet groot genoeg zijn om al het regenwater en drainagewater van de klassiek gedraineerde percelen op te vangen. Dit overschot zal in het voorjaar geïnfiltreerd worden onder het perceel via de drainagebuizen. Zodra richting de zomer blijkt dat er geen overschot van water meer is, zal de infiltratie stopgezet worden. Op deze manier willen we kijken of we hiermee de grondwaterstand langer op peil kunnen houden, zodat de teelten in het voorjaar een betere start hebben met een hogere waterbeschikbaarheid.

Het bodemvochtgehalte zal worden gemeten met bodemvochtsensoren. Bedoeling is hierbij om de timing en ruimtelijke spreiding van de subirrigatie-puls in kaart te brengen. Daarnaast wordt ook via bodemvochtstalen het bodemvocht gemeten. Om een inschatting te maken van het effect van subirrigatie op de opbrengst van de teelten worden de voorkomende teelten opgevolgd. Verder wordt er een kosten/baten analyse gemaakt bij de toepassing van subirrigatie via PGD. Naast de directe economische belangen voor een bedrijf wordt ook aandacht gegeven aan kansen en opportuniteiten. Voor subirrigatie wordt daarvoor een SWOT-analyse uitgewerkt. De planning is om zo spoedig mogelijk te starten met de aanleg van het systeem.