Achtergrondinformatie

Handleiding peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage - Het handboek

H.P. Ritzema Drainage principles and applications

Aquapedia

De Aquapedia vat relevante en direct bruikbare informatie samen over duurzame watermaatregelen voor de land- en tuinbouwsector.

Literatuur

Naar het nederlandstalige RAPPORT .

Webinars en online beeldmateriaal

Wat is peilgestuurde drainage - filmpje met Sander Bombeke, PSKW

Webinar door Boerennatuur Vlaanderen 15 februari 2021

Inhoud:

02:32 - Peilgestuurde drainage: Filmpje

04:46 - Peilgestuurde drainage: Voor- & nadelen

25:23 - Peilgestuurde drainage: Aanleg & kostprijs

34:20 - Subirrigatie: Wat, voordelen, aanleg, kostprijs

Gerelateerde projecten

WATERRESERVE

Het idee achter WaterReserve is ontstaan op de kruising tussen de concrete vraag van tuinbouwbedrijven die op zoek zijn naar meer water en wateropslag in hun bodem en de vraag van diverse waterbeheerders die op zoek zijn naar afzetmogelijkheden voor hemelwater.Een eerste hoofddoelstelling van WaterReserve is de uitwerking van een technisch luik dat tegemoetkomt aan de concrete vragen van land- en tuinbouwbedrijven. Met tastbare acties op verschillende praktijkpercelen wordt water opgehouden en/of geïnfiltreerd (subirrigatie). De tweede doelstelling wil inzichten verkrijgen in de effecten van die acties.

Boer.Beek.Bodem

{beek.boer.bodem} wil in het afstroomgebied van de Aa (Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar) inzetten op maatregelen die het overstromingsrisico reduceren, de waterkwaliteit verbeteren en landbouwbedrijven klimaatrobuuster maken. Onder andere het zeer natte jaar 2016 en de droogte in 2017, 2018 en 2019 maken duidelijk dat het nu tijd is om deze uitdagingen aan te gaan. {beek.boer.bodem} inspireert, sensibiliseert en begeleidt landbouwers en natuurbeheerders om op vrijwillige basis stuwtjes te plaatsen in de perceelsgrachten, te experimenteren met andere gewassen, grachten op een andere manier te ruimen,… Bij het realiseren van deze maatregelen blijft een economisch leefbare landbouw behouden en wordt het landschap versterkt. Kortom, maatregelen die het evenwicht tussen landbouw en water verbeteren.

B-WaterSmart

In dit project werken 35 Europese partners aan de transformatie naar een waterslimme economie en maatschappij in Europese kustregio’s. In Vlaanderen werken we rond twee cases: enerzijds alternatieve waterbronnen (via RO en effluenthergebruik) in Diksmuide en anderzijds opvang en behandeling van regenwater via gescheiden stelsel, voor hergebruik door landbouw. De Vlaamse partners zijn Vlakwa, Aquafin, De Watergroep, Proefstation voor de Groententeelt, VITO, KWR en Stad Mechelen.

Drainage Plus - afgelopen

Dit project droeg via demonstratie, begeleiding en kennisuitwisseling bij tot een zo efficiënt mogelijke waterconservering in het gehele gebied van Plaatselijke Groep Leader Kempen & Maasland. Om dat te bereiken stelden de projectpromotoren volgende doelstellingen voorop:

  • De omvorming van minstens 25ha klassiek drainage (KD) naar peilgestuurde drainage (PGD) en het opzetten van een begeleidingstraject dat landbouwers helpt bij de omvorming naar PGD.
  • Een zo breed mogelijke kennisoverdracht in het hele Kempen&Maasland LEADER-gebied omtrent de meerwaarde van PGD en waterconservering in de brede zin naar landbouwers en beleidsmakers. Dat gebeurde via demodagen, artikels in relevante pers, toelichtingen op vergaderingen van bedrijfsgilden, sectorgroepen, landbouwraden,….

TOPSOIL GOFRESH

Het TOPSOIL-project verkent de mogelijkheden om de bovenste bodemlagen te gebruiken om de huidige en toekomstige waterproblemen op te lossen. Het kijkt onder de oppervlakte van de grond, voorspelt en vindt oplossingen voor klimaatgerelateerde bedreigingen, zoals overstromingen tijdens natte periodes en droogte tijdens warmere seizoenen. De algemene doelstelling van het project is de gezamenlijke ontwikkeling van methoden om de bovenste 30 m van de ondergrond te beschrijven en te beheren, teneinde de klimaatbestendigheid van het Noordzeegebied te verbeteren. Daarnaast zal het project een praktische implementatie van oplossingen demonstreren in 16 proefprojecten. Meer lezen