Over het project

OP-PEIL wil op korte termijn de doorbraak van peilgestuurde drainagesystemen (PGD), die zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief zijn, in Vlaanderen realiseren.

De partners willen dit realiseren door:

 • Het verder opbouwen en samenbrengen van de kennis die de afgelopen jaren vergaard is rond PGD in Vlaanderen, met nadruk op de meerwaarde die PGD kan betekenen in de strijd tegen verdroging en voor de bedrijfsvoering en financiĆ«le meeropbrengst voor de landbouwer.
  Specifiek wordt er de nodige vakkennis opgebouwd rond 3 kennishiaten:
  1. het potentieel van subirrigatie via PGD,
  2. de invloed van PGD op het zoet-zoutvlak in de poldercontext, en
  3. de mogelijkheden voor waterbeheer op landschapsschaal.
 • Het aanbieden van beslissingsondersteunende richtlijnen en praktische aanbevelingen aan bedrijven over de perceelsspecifieke toepassing van PGD.
 • Het stimuleren en begeleiden van doelgroepbedrijven bij de omvorming van klassieke naar PGD, met de nadruk op het aanleggen van een haalbaar en financieel rendabel PGD-systeem.
 • Het maximaal uitdragen van de kennis rond PGD, zowel door het projectteam als door de landbouwers van de doelgroepbedrijven, aan de hand van demonstratieactiviteiten en workshops.

De ambitie van het project is om de bijdrage van PGD aan een meer duurzame productie in land- en tuinbouw in kaart te brengen en te demonstreren. Om dit te realiseren zetten we zowel in op het stimuleren en uitvoeren van participatieve veranderingstrajecten bij telers (WP1 en WP5) en op het demonstreren van innovatieve toepassingen van PGD (WP2 en WP3). De meerwaarde die de omvorming van klassieke drainage naar PGD kan betekenen in het tegengaan van gebiedsverdroging, en de mogelijkheden voor en meerwaarde van collectief peilbeheer voor verschillende stakeholders, worden in WP4 onderzocht. Zo willen we ook de kaart van landbouw als klimaatbuffer en van natuur als bondgenoot van landbouw volop uitspelen.

WBS

Het veranderingstraject van dit project werkt in drie gradaties. Op basis van reeds bestaande kennis in Vlaanderen stellen we bij de aanvang een Vlaamse geschiktheidskaart op, zodat geĆÆnteresseerde telers in een oogopslag kunnen nagaan of er voor hun percelen opportuniteiten zijn voor het omvormen naar PGD. Vervolgens kan de teler aan de hand van een perceelsspecifieke evaluatietool meer gedetailleerde informatie krijgen voor zijn specifieke situatie qua teeltrotatie, bestaande drainagegraad, bodemtype, etc. Ten slotte voorziet het overkoepelende werkpakket rond co-creatie en disseminatie begeleiding op het terrein voor telers die effectief tot de omvorming willen overgaan.

OP-PEIL is een LA-traject gefinancierd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen - VLAIO tussen Nov 2021 - Okt 2025.

EU